GEMEENTEBLADOntwerpbesluit voor het plaatsen van PMD-afvalcontainers op diverse locaties te Gouda

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van Gouda hebben besloten om het Plaatsingsbesluit voor PMD afvalcontainer vrij te geven voor inspraak gedurende zes weken. Op verschillende locaties in de stad breidt de gemeente Gouda het ondergrondse containerpark uit. Er komt op 12 locaties een ondergrondse PMD-container bij. Dat is een container voor Plastic, Metaal en Drankkartons. Door PMD met ondergrondse containers in te zamelen wil de gemeente: • De scheiding van huishoudelijk afval verder bevorderen. Inwoners kunnen dan 7 dagen per week, 24 uur per dag hun PMD aanbieden. • Het uiterlijk aanzien van de straat verbeteren. De sterk gestegen hoeveelheden PMD zijn dan niet meer in het straatbeeld zichtbaar. De 12 locaties staan in onderstaande tabel, met het dichtstbijzijnde huisadres als locatie aanduiding. Op deze locaties komt een ondergrondse PMD container naast een bestaande afvalcontainer. Locatie / Adres Naast bestaand containernummer Eline Verestraat 980 Merijntje Gijzenstraat 979 Olivier van Noortlaan 1241 Herenstraat n.v.t. Leeuwerikstraat (Bernhardhof noord) n.v.t. Blekerssingel 3647 Chopinstraat 868 De la Reylaan n.v.t. Gildenburg 2081 Swadenburg 5085 Vlietpolderstraat A 861 Vlietpolderstraat B 860 Inzage en indienen zienswijzen Het Plaatsingsbesluit PMD afvalcontainers ligt van 29-11-2023 t/m 10-01-2024 ter inzage op de website www.gouda.nl/terinzage onder overige stukken. Daarnaast kunt u de stukken op afspraak inzien bij de balie van het Huis van de Stad, burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG Gouda. Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn hun zienswijze schriftelijk en mondeling indienen bij de gemeente Gouda: 1.Digitaal: Ga naar www.gouda.nl/zienswijze om uw zienswijze digitaal in te dienen. Hier heeft u DigiD of eHerkenning voor nodig. 2.Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling Projecten Openbare Ruimte (POR), postbus 1086, 2800 BB Gouda. 3.Het indienen van mondelinge zienswijzen is ook mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de ter inzage legging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer tel. 140182. U kunt vragen naar de heer M. van der Pols. De zienswijzen zijn openbaar. U kunt gemotiveerd verzoeken om geheimhouding van uw zienswijze.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Gouda. Bekijk alle Bekendmakingen Gouda in .

https://goudakrant.nl/bekendmakingen-gouda/

Deel dit bericht:

Redactie Goudakrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Goudakrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Gouda.

Gerelateerde berichten